Berichtgeving over een stranding

Stranding bij het dorp de Koog.

Dordtse Courant 1 januari 1850
Het Handelsblad deelt mede de volgende nadere omstandige berichten over het stranden van het schip AGNES, waarvan wij reeds kortelijk melding hadden gemaakt: De AGNES”, kapt. Arensfeld, is in de ochtend van den 19 dezer tussen 4 en 5 ure, even benoorden het dorp de Koog gestrand, en al spoedig bij het aanbreken van de dag ontwaarde men dat verscheidene mensen op hetzelve in gevaar verkeerden. Onmiddellijk werd van het dorp de Koog om de reddingboot van het op 1˝ uur van daar gelegen dorp den Hoorn gezonden; omstreeks een later werd tevens bericht aan de directeur der reddingboot van De Cocksdorp gezonden, welke plaats echter op een uur verder afstands van de plaats des ongevals gelegen is; niettegenstaande het later ontvangen bericht was de reddingboot van De Cocksdorp reeds ten 12 ure op strand nabij het in gevaar verkerende schip aangekomen, terwijl die van den Hoorn eerst omstreeks half twee ure aankwam.

Op het angstgeschrei der ongelukkigen, die zich zo veel mogelijk in het want en de masten tot levensbehoud geborgen hadden, en bij ieder ogenblik gevaar liepen door het breken van het vaartuig of bij het vreselijk werken van het schip door het overboord slingeren der masten, een gewisse dood in de golven te zullen vinden, vatten acht wakkere zeelieden en een jong varensgezel het voornemen op, om met de reddingboot van De Cocksdorp al het mogelijke te doen, ten einde te beproeven alle of wel enige der ongelukkigen te redden, ofschoon bij een hevige noordwesten storm en een hemelhoge zee, hun eigen leven daarbij op het spel moest worden gezet. Tot grievende smart van de kloeke bootslieden en van hen die op het strand getuigen van dit aandoenlijk schouwspel waren, mislukten de eerste pogingen om aan boord te komen, en dreef de boot, door de felle wind en de onstuimige golven geslingerd, een eind ver beneden het schip af. Middelerwijl was ook de reddingboot van den Hoorn afgestoken, doch kon evenmin het boord bereiken. Aan de eerstgenoemde boot mocht het echter, na onvermoeide arbeid en grote krachtsinspanning der manschap, gedurende 1˝ uur aangewend, gelukken aan boord van de AGNES te komen en de kapitein met enige schepelingen aan strand te brengen; nog drie maal herhaalden deze onverschrokken zeelieden hun gevaarvolle tocht en mochten het genoegen en de zelfvoldoening smaken 19 mensen, waaronder 7 passagiers, van een wisse dood te redden.
De overigen vonden hun graf in de golven. Het vaartuig was bemand met 21 man en had 42 passagiers aan boord.

Alle lof verdienen dus de edele redders, wier namen zijn: Jacob Buis senior, Cornelis Dalmeijer, Klaas Vlaming, Willem Stark, Gerrit Stark, Jacob Buis junior, Cornelis List, C. van Bommel en M. Bakker, die bijna alle hoofden van huisgezinnen zijn. Ook de directeur der reddingboot van De Cocksdorp, de heer De Koningh, heeft zich bij deze gelegenheid hoogst prijzenswaardig gedragen.

Bron: Stichting Maritiem-Historische Data.